Oktober 4, 2022

Gideon van Meijeren, via YouTube

Nederland kampt al meer dan een jaar met onverklaarbare oversterfte. Sinds de tweede helft van 2021 zijn er ruim tienduizend mensen meer gestorven dan verwacht. In oktober 2021 vestigde de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, als eerste de aandacht op dit onderwerp, in Kamervragen aan de toenmalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. De minister schreef de oversterfte direct toe aan de COVID. Dat was onjuist, want de golven van oversterfte vielen absoluut niet samen met de COVID-golven. Bovendien was de oversterfte vaak hoger dan het aantal COVID-doden in dezelfde periode – nog afgezien van het feit dat de definitie van “COVID-sterfte” natuurlijk zeer omstreden is, schrijft Gideon van Meijeren.

In december 2021 heeft de Tweede Kamer de regering opgedragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanhoudende oversterfte. Naast een onderzoek door het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zouden ook onafhankelijke wetenschappers via onderzoeksfinancier ZonMW toegang krijgen tot de gegevens om eigen onderzoek te doen. Dat is echter nooit gebeurd.

Uit een alarmerende brief die FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in handen kreeg, blijkt dat onafhankelijke wetenschappers geen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben. De brief is afkomstig van onderzoeksfinancier ZonMW en is gericht aan het ministerie van VWS. Zowel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als de GGD willen de vaccinatiegegevens en testresultaten niet vrijgeven en verschuilen zich achter privacyregels als excuus. Maar dat argument gaat niet op: de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarop zij zich beroepen is niet van toepassing op overleden personen.

Ondertussen maken het RIVM en de GGD het onafhankelijke wetenschappers onmogelijk om hun opdracht goed uit te voeren. Hierdoor kunnen zij het onderzoek van het RIVM en het CBS niet controleren en zelfs niet hun eigen onderzoek doen, terwijl dit basisvoorwaarden zijn voor goed wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wekt dit volgens de onderzoekers de schijn van eigenbelang bij het RIVM en de GGD. Volgens hen is het juist “in het belang van het publieke vertrouwen in de overheid om elke schijn van eigenbelang te vermijden”. Terecht opgemerkt.

Terwijl gezondheidsambtenaren en media de vaccinatiecatastrofe opvoeren, geven ze de ongevaccineerden de schuld

Uit de opstelling van het RIVM en de GGD blijkt ook hun hypocrisie. Ten eerste heeft het RIVM gegevens beschikbaar gesteld als het gaat om andere onderzoeken. Ten tweede hebben diezelfde RIVM en GGD zonder enig bezwaar de vaccinatiegegevens en testresultaten beschikbaar gesteld ten behoeve van de QR-code, waardoor de hele Nederlandse bevolking haar privacy in de prullenbak moest gooien om haar sociale leven weer op te pakken.

Nu er concrete aanwijzingen zijn dat dit mogelijk criminele gevolgen heeft gehad – er is immers een reële kans dat de oversterfte (mede) het gevolg is van de opgelegde massale vaccinatiecampagnes – wordt dit onder het tapijt geveegd. FVD wil de zaak tot op de bodem uitzoeken en stelt Kamervragen en roept minister Kuipers op het RIVM en de GGD te dwingen de gegevens vrij te geven.

De Kamervragen van Gideon van Meijeren:

1. Herinnert u zich dat uw voorganger op 19 november 2021 in antwoord op Kamervragen over de oversterfte vanaf mei 2021 heeft gezegd dat “het CBS stelt dat de oversterfte, ofwel het verschil tussen het waargenomen aantal en het verwachte aantal sterfgevallen, vrijwel geheel wordt veroorzaakt door sterfte door COVID-19”? Waar en wanneer heeft het CBS dit verklaard? Bent u het eens met deze uitspraak? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bekend met het artikel “Elke week sterven er honderden Nederlanders meer dan normaal, en niemand weet waarom” uit de Volkskrant van 8 september 2022? Wat is uw mening daarover?

3. Heeft u de brief van ZonMW van 30 augustus 2022, waarnaar het artikel verwijst, in goede orde ontvangen? Zo ja, waarom heeft u deze niet onmiddellijk met de Tweede Kamer gedeeld? Wat is uw oordeel over het feit dat FVD deze brief langs eigen weg heeft moeten verkrijgen?

COVID en de Wet van Karma

4. Wat is uw oordeel over de inhoud van deze brief en de bijbehorende bijlagen? Onderschrijft u deze? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de belangrijkste zorg van de wetenschappers – namelijk dat het ontbreken van gegevens, met name vaccinatiegegevens en testresultaten van respectievelijk het RIVM en de GGD, het onderzoek naar de oversterfte belemmert? Zo nee, waarom niet? Erkent u dat de wetenschappers hierdoor hun opdracht niet goed kunnen uitvoeren? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de onderzoekers hun opdracht alsnog naar behoren kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening van de wetenschappers uit de klankbordgroep, zoals opgenomen in bijlage 2 van de brief, dat het niet openbaar maken van gegevens de schijn van andere (eigen)belangen van organisaties als het RIVM en de GGD kan wekken en dat het “in het belang van het publieke vertrouwen in de overheid is om elke schijn van eigenbelang te vermijden”? Zo nee, waarom niet?

7. Erkent u dat de GDPR niet van toepassing is op gegevens van overledenen? Erkent u dat de AVG daarom geen belemmering mag vormen voor het delen van vaccinatiegegevens en testresultaten, zoals het RIVM en de GGD volgens dit artikel beweren? Bent u het daarom eens met de wetenschappers die in bijlage 2 van de door hen verstuurde brief (zie vraag 4) stellen dat de GDPR voldoende ruimte laat om de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens te delen?

8. Bent u bekend met de reactie van de GGD van 8 september op het artikel in de Volkskrant, waarin de GGD aangeeft de benodigde gegevens graag beschikbaar te stellen voor het onafhankelijke onderzoek, terwijl zij ook de privacy van mensen kan waarborgen? Wat is uw oordeel over deze reactie van de GGD? Wat is uw oordeel over deze tegenstrijdigheid tussen de verklaring van de GGD (waarin staat dat de GGD de gegevens wel wil delen) en die van de onafhankelijke wetenschappers (waarin staat dat de GGD de gegevens niet wil delen)? Kunt u ervoor zorgen dat de benodigde gegevens van de GGD zo snel mogelijk met de onderzoekers worden gedeeld?

Oversterfte en verhoogde kankercijfers zullen waarschijnlijk verergeren – De sterftestatistieken geven ons genoeg aanwijzingen

9. Wat is uw oordeel over het feit dat wetenschappelijk onderzoek naar doodsoorzaken van recent overleden personen door het RIVM wordt gefrustreerd, terwijl het RIVM wel datasets beschikbaar stelt aan onderzoekers voor andere studies (al dan niet vergezeld van een materiaaloverdracht of datadelingsovereenkomst)?

10. Erkent u dat volgens art. 3, eerste lid, onder e, van de RIVM-wet, u bevoegd bent het RIVM op te dragen de vereiste vaccinatiegegevens met de onderzoekers te delen (al dan niet anoniem)?

11. Bent u bereid het RIVM op te dragen de vaccinatiegegevens zo spoedig mogelijk met de onderzoekers te delen, zodat zij het onderzoek dat zij in opdracht van de Tweede Kamer moeten uitvoeren, kunnen voortzetten?


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

https://t.me/Thelovefactory_omroephttps://t.me/Thelovefactory_omroep

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: