THE TWITTER FILES

Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze wel (=leugens komen altijd uit) We hebben alles even overzichtelijk neergezet voor jullie, geniet, er komt nog veel meer aan! Uiteindelijk hebben de Wappies weer gelijk!

Vanavond brak Matt Taibbi een mogelijk enorm verhaal over politieke corruptie door een gedetailleerd verslag te publiceren van de censurering van het Hunter Biden-laptopartikel van de NY Post. Maar hij plaatste het niet in de New York Times, Washington Post of een ander mediakanaal. Hij twitterde het.

Als je het verhaal hebt gevolgd, is dit niet zo verrassend: Elon heeft duidelijk gemaakt dat hij wil dat Twitter de “meest nauwkeurige informatiebron ter wereld” wordt. En, trouw aan zijn woord, brak hij vandaag een groot verhaal op het platform.

2. What you’re about to read is the first installment in a series, based upon thousands of internal documents obtained by sources at Twitter.

21 Wat je nu gaat lezen is het eerste deel in een serie, gebaseerd op duizenden interne documenten gerkregen door bronnen bij Twitter.
3. The “Twitter Files” tell an incredible story from inside one of the world’s largest and most influential social media platforms. It is a Frankensteinian tale of a human-built mechanism grown out the control of its designer.

3. De “Twitter-bestanden” vertellen een ongelooflijk verhaal vanuit een van ’s werelds grootste en meest invloedrijke socialemediaplatforms. Het is een Frankensteiniaans verhaal over een door mensen gebouwd mechanisme dat uit de controle van de ontwerper is gegroeid.
4. Twitter in its conception was a brilliant tool for enabling instant mass communication, making a true real-time global conversation possible for the first time.

4. Twitter was in zijn concept een briljant hulpmiddel om directe massacommunicatie mogelijk te maken, waardoor voor het eerst een echt real-time wereldwijd gesprek mogelijk werd.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory
4. Twitter in its conception was a brilliant tool for enabling instant mass communication, making a true real-time global conversation possible for the first time.

Twitter was in zijn concept een briljant hulpmiddel om directe massacommunicatie mogelijk te maken, waardoor voor het eerst een echt real-time wereldwijd gesprek mogelijk werd.

5. In an early conception, Twitter more than lived up to its mission statement, giving people “the power to create and share ideas and information instantly, without barriers.”

5. In een vroeg stadium voldeed Twitter ruimschoots aan zijn missieverklaring, door mensen “de mogelijkheid te geven om ideeën en informatie direct te creëren en te delen, zonder barrières.”
6. As time progressed, however, the company was slowly forced to add those barriers. Some of the first tools for controlling speech were designed to combat the likes of spam and financial fraudsters

6. Naarmate de tijd vorderde, werd het bedrijf echter langzaamaan gedwongen om die barrières toe te voegen. Enkele van de eerste hulpmiddelen voor het beheersen van spraak zijn ontworpen om spam en financiële fraudeurs te bestrijden
7. Slowly, over time, Twitter staff and executives began to find more and more uses for these tools. Outsiders began petitioning the company to manipulate speech as well: first a little, then more often, then constantly.

8. Langzaamaan begonnen Twitter-medewerkers en leidinggevenden steeds meer toepassingen voor deze tools te vinden. Buitenstaanders begonnen het bedrijf te verzoeken om ook spraak te manipuleren: eerst een beetje, daarna vaker, daarna constant.
8. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.”

8. Tegen 2020 waren verzoeken van verbonden actoren om tweets te verwijderen routine. De ene leidinggevende schreef aan de andere: “Meer te beoordelen van het Biden-team.” Het antwoord zou terugkomen: “Behandeld.”
9. Celebrities and unknowns alike could be removed or reviewed at the behest of a political party:

9. Zowel beroemdheden als onbekenden kunnen worden verwijderd of beoordeeld in opdracht van een politieke partij:
10.Both parties had access to these tools. For instance, in 2020, requests from both the Trump White House and the Biden campaign were received and honored. However:

10. Beide partijen hadden toegang tot deze tools. In 2020 werden bijvoorbeeld verzoeken van zowel het Trump White House als de Biden-campagne ontvangen en gehonoreerd. Echter:
11. This system wasn’t balanced. It was based on contacts. Because Twitter was and is overwhelmingly staffed by people of one political orientation, there were more channels, more ways to complain, open to the left (well, Democrats) than the right. https://opensecrets.org/orgs/twitter/summary?id=D000067113

11. Dit systeem was niet in balans. Het was gebaseerd op contacten. Omdat Twitter voor het overgrote deel werd en wordt bemand door mensen met één politieke oriëntatie, waren er meer kanalen, meer manieren om te klagen, open voor links (nou ja, Democraten) dan voor rechts. https://opensecrets.org/orgs/twitter/summary?id=D000067113
12. The resulting slant in content moderation decisions is visible in the documents you’re about to read. However, it’s also the assessment of multiple current and former high-level executives.

13. De resulterende inslag in beslissingen over inhoudsmoderatie is zichtbaar in de documenten die u gaat lezen. Het is echter ook de beoordeling van meerdere huidige en voormalige leidinggevenden op hoog niveau.
16. The Twitter Files, Part One: How and Why Twitter Blocked the Hunter Biden Laptop Story

16. De Twitter-bestanden, deel één: hoe en waarom Twitter het Hunter Biden-laptopverhaal blokkeerde
17. On October 14, 2020, the New York Post published BIDEN SECRET EMAILS, an expose based on the contents of Hunter Biden’s abandoned laptop:

17. Op 14 oktober 2020 publiceerde de New York Post BIDEN SECRET EMAILS, een uiteenzetting gebaseerd op de inhoud van de achtergelaten laptop van Hunter Biden:
18. Twitter took extraordinary steps to suppress the story, removing links and posting warnings that it may be “unsafe.” They even blocked its transmission via direct message, a tool hitherto reserved for extreme cases, e.g. child pornography.

18. Twitter heeft buitengewone stappen ondernomen om het verhaal te onderdrukken, links te verwijderen en waarschuwingen te plaatsen dat het “onveilig” zou kunnen zijn. Ze blokkeerden zelfs de verzending ervan via een direct bericht, een tool die tot nu toe was gereserveerd voor extreme gevallen, b.v. kinderpornografie.
19. White House spokeswoman Kaleigh McEnany was locked out of her account for tweeting about the story, prompting a furious letter from Trump campaign staffer Mike Hahn, who seethed: “At least pretend to care for the next 20 days.”

19. De woordvoerster van het Witte Huis, Kaleigh McEnany, kreeg geen toegang meer tot haar account omdat ze over het verhaal tweette, wat leidde tot een woedende brief van Trump-campagnemedewerker Mike Hahn, die kookte: “Doe tenminste alsof je om de komende 20 dagen geeft.”
20.This led public policy executive Caroline Strom to send out a polite WTF query. Several employees noted that there was tension between the comms/policy teams, who had little/less control over moderation, and the safety/trust teams:

20. Dit bracht beleidsmedewerker Caroline Strom ertoe een beleefde WTF-vraag te sturen. Verschillende medewerkers merkten op dat er spanning was tussen de communicatie-/beleidsteams, die weinig/minder controle hadden over moderatie, en de veiligheids-/vertrouwensteams:
21. Strom’s note returned the answer that the laptop story had been removed for violation of the company’s “hacked materials” policy: https://web.archive.org/web/20190717143909/https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hacked-materials

21. Het bericht van Strom bevatte het antwoord dat het verhaal over de laptop was verwijderd wegens schending van het beleid van het bedrijf inzake “gehackt materiaal”: https://web.archive.org/web/20190717143909/https://help.twitter.com/en /regels-en-beleid/gehackt-materiaal
22. Although several sources recalled hearing about a “general” warning from federal law enforcement that summer about possible foreign hacks, there’s no evidence – that I’ve seen – of any government involvement in the laptop story. In fact, that might have been the problem…

22. Hoewel verschillende bronnen zich herinnerden te hebben gehoord over een “algemene” waarschuwing van de federale wetshandhaving die zomer over mogelijke buitenlandse hacks, is er geen bewijs – dat ik heb gezien – van enige betrokkenheid van de overheid bij het laptopverhaal. Dat zou inderdaad het probleem kunnen zijn…
23. The decision was made at the highest levels of the company, but without the knowledge of CEO Jack Dorsey, with former head of legal, policy and trust Vijaya Gadde playing a key role.

23. De beslissing werd genomen op het hoogste niveau van het bedrijf, maar zonder medeweten van CEO Jack Dorsey, waarbij voormalig hoofd juridische zaken, beleid en trust Vijaya Gadde een sleutelrol speelde.
24. “They just freelanced it,” is how one former employee characterized the decision. “Hacking was the excuse, but within a few hours, pretty much everyone realized that wasn’t going to hold. But no one had the guts to reverse it.”

24. “Ze hebben het gewoon als freelancer gedaan”, typeerde een voormalige werknemer de beslissing. “Hacken was het excuus, maar binnen een paar uur besefte vrijwel iedereen dat dit niet zou standhouden. Maar niemand had het lef om het terug te draaien.”
25. You can see the confusion in the following lengthy exchange, which ends up including Gadde and former Trust and safety chief Yoel Roth. Comms official Trenton Kennedy writes, “I’m struggling to understand the policy basis for marking this as unsafe”:

25. Je kunt de verwarring zien in de volgende langdurige uitwisseling, die eindigt met Gadde en voormalig hoofd Trust en veiligheid Yoel Roth. Comms-functionaris Trenton Kennedy schrijft: “Ik heb moeite om de beleidsbasis te begrijpen om dit als onveilig te markeren”:
26. By this point “everyone knew this was fucked,” said one former employee, but the response was essentially to err on the side of… continuing to err.

26. Op dat moment “wist iedereen dat dit de goed fout was”, zei een voormalige werknemer, maar de reactie was in wezen om fouten te maken door … door te gaan met fouten maken.
27. Former VP of Global Comms Brandon Borrman asks, “Can we truthfully claim that this is part of the policy?”

27. Voormalig VP van Global Comms Brandon Borrman vraagt: “Kunnen we naar waarheid beweren dat dit deel uitmaakt van het beleid?”
28. To which former Deputy General Counsel Jim Baker again seems to advise staying the non-course, because “caution is warranted”:

28. Waarop voormalig plaatsvervangend algemeen raadsman Jim Baker opnieuw lijkt te adviseren om niet op koers te blijven, omdat “voorzichtigheid geboden is”:
29. A fundamental problem with tech companies and content moderation: many people in charge of speech know/care little about speech, and have to be told the basics by outsiders. To wit:

29. Een fundamenteel probleem met technologiebedrijven en inhoudsmoderatie: veel mensen die verantwoordelijk zijn voor spraak weten/geven weinig over spraak en moeten de basis door buitenstaanders worden verteld. Te weten:
30. In one humorous exchange on day 1, Democratic congressman Ro Khanna reaches out to Gadde to gently suggest she hop on the phone to talk about the “backlash re speech.” Khanna was the only Democratic official I could find in the files who expressed concern.

30. In een humoristische uitwisseling op dag 1 neemt democratisch congreslid Ro Khanna contact op met Gadde om vriendelijk voor te stellen dat ze aan de telefoon springt om te praten over de ’terugslag in de toespraak’. Khanna was de enige democratische functionaris die ik in de dossiers kon vinden die zijn bezorgdheid uitsprak.
Gadde replies quickly, immediately diving into the weeds of Twitter policy, unaware Khanna is more worried about the Bill of Rights:

Gadde antwoordt snel en duikt meteen in het onkruid van het Twitter-beleid, niet wetende dat Khanna zich meer zorgen maakt over de Bill of Rights:
32.Khanna tries to reroute the conversation to the First Amendment, mention of which is generally hard to find in the files:

32. Khanna probeert het gesprek om te leiden naar het eerste amendement, waarvan de vermelding over het algemeen moeilijk te vinden is in de dossiers:
33.Within a day, head of Public Policy Lauren Culbertson receives a ghastly letter/report from Carl Szabo of the research firm NetChoice, which had already polled 12 members of congress – 9 Rs and 3 Democrats, from “the House Judiciary Committee to Rep. Judy Chu’s office.”

33. Binnen een dag ontvangt hoofd Public Policy Lauren Culbertson een gruwelijke brief/rapport van Carl Szabo van het onderzoeksbureau NetChoice, dat al 12 congresleden had ondervraagd – 9 Rs en 3 Democraten, van “the House Judiciary Committee to Rep Het kantoor van Judy Chu.’
34.NetChoice lets Twitter know a “blood bath” awaits in upcoming Hill hearings, with members saying it’s a “tipping point,” complaining tech has “grown so big that they can’t even regulate themselves, so government may need to intervene.”

34. NetChoice laat Twitter weten dat er een “bloedbad” wacht tijdens de aanstaande Hill-hoorzittingen, waarbij leden zeggen dat het een “omslagpunt” is en klagen dat technologie “zo groot is geworden dat ze zichzelf niet eens kunnen reguleren, dus de overheid moet mogelijk ingrijpen. ”
35. Szabo reports to Twitter that some Hill figures are characterizing the laptop story as “tech’s Access Hollywood moment”:

35. Szabo meldt aan Twitter dat sommige Hill-figuren het laptopverhaal typeren als “tech’s Access Hollywood-moment”:
36.Twitter files continued: “THE FIRST AMENDMENT ISN’T ABSOLUTE” Szabo’s letter contains chilling passages relaying Democratic lawmakers’ attitudes. They want “more” moderation, and as for the Bill of Rights, it’s “not absolute”

36.Twitter-bestanden gingen verder: “DE EERSTE WIJZIGING IS NIET ABSOLUUT” De brief van Szabo bevat huiveringwekkende passages die de houding van democratische wetgevers weergeven. Ze willen “meer” gematigdheid, en wat betreft de Bill of Rights, deze is “niet absoluut”
An amazing subplot of the Twitter/Hunter Biden laptop affair was how much was done without the knowledge of CEO Jack Dorsey, and how long it took for the situation to get “unfucked” (as one ex-employee put it) even after Dorsey jumped in.

Een verbazingwekkende subplot van de Twitter/Hunter Biden-laptopaffaire was hoeveel er werd gedaan zonder medeweten van CEO Jack Dorsey, en hoe lang het duurde voordat de situatie “ontknapt” was (zoals een ex-werknemer het uitdrukte), zelfs nadat Dorsey was gesprongen. in.

The “Twitter Files” tell an incredible story from inside one of the world’s largest and most influential social media platforms. It is a Frankensteinian tale of a human-built mechanism grown out the control of its designer. MUCH MORE IS ON THE WAY!!!

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: